Úvod do fundamentálnej analýzy

Fundamentálna analýzaFundamentálna analýza patrí medzi najkomplexnejšie a najpoužívanejšie analýzy akcií. Základom analýzy je stanovenie hodnoty spoločnosti a následné porovnanie s trhovou hodnotou. Ak je stanovená hodnota nižšia ako trhová spoločnosť je nadhodnotená a očakávame pokles trhovej ceny. Opačná situácia nastane, ak je hodnota vyššia ako trhová, vtedy očakávame rast trhovej ceny. Pre lepšiu ilustráciu by sme fundamentálnu analýzu mohli prirovnať ku kúpe ojazdeného auto. Takéto auto vyberáme na základe technického stavu, snažíme sa sledovať jeho správanie počas jazdy, jeho reakcie na nerovnosti na vozovke. Výstupom fundamentálnej analýzy teda nie je odpoveď na otázku kedy nakúpiť alebo predať ale, či je spoločnosť podhodnotená alebo nadhodnotená a prebieha na troch úrovniach:

1. Makroekonomická úroveň (analýza ekonomickej situácie krajiny, v ktorej spoločnosť pôsobí)

Na makroekonomickej úrovni posudzujeme celkový stav ekonomiky. Investormi najviac sledované ukazovatele sú úrokové sadzby, inflácia, nezamestnanosť, hrubý domáci produkt, výmenný kurz a obchodná bilancia. Dôležitú úlohu zohráva aj vládna politika najmä prostredníctvom daňovej a rozpočtovej politiky. Nezodpovedné krajiny s vysokým zadlžením a neefektívnym hospodárením nepatria medzi bezpečné investičné destinácie. Ostro sledovaná je najmä inflácia, ktorú sledujú centrálne banky a snažia sa ju ovplyvňovať výškou úrokových sadzieb. Pri rastúcej inflácií centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby (reštriktívna politika) a tím sa snaží ľudí a firmy prinúť menej míňať a viac šetriť. Investori sa vyhýbajú rizikovým investíciám (akcie) a preferujú bezpečné formy investovania napr. dlhopisy a terminované účty. Ceny akcií v takomto prípade klesajú kvôli klesajúcim ziskom a odlevu finančných prostriedkov do bezpečnejších investícií. V prípade poklesu úrokových sadzieb je situácia opačná.

2. Odvetvová úroveň

Odvetvová úroveň, ako z názvu vyplýva, analyzuje jednotlivé odvetvia a sektory. Zameriava sa najmä na vplyv jednotlivých fáz ekonomického cyklu na výkonnosť odvetví. Jednotlivé odvetvia môžeme na základe tohto vplyvu rozdeliť na cyklické, anti-cyklické a necyklické. Cyklickým odvetviam sa darí najmä počas ekonomického rozmachu. Patria sem producenti tovarov dlhodobej spotreby napr. automobily, práčky. Anti-cyklické prosperujú v čase recesie a patria sem noviny, časopisy a pod. Necyklické odvetvia sú málo citlivé na zmenu fáz ekonomických cyklov. Patria sem najmä producenti tovarov dennej spotreby napr. jedlo, farmácia a verejné služby .

3. Mikroekonomická úroveň (analýza konkrétnej spoločnosti)

Mikroekonomická úroveň je zameraná na analýzu samotnej spoločnosti. Najdôležitejším podkladom pre túto úroveň sú finančné výkazy konkrétnej spoločnosti. Pomocou finančnej analýzy sa vypočítajú rôzne pomerové ukazovatele, ktoré nám napovedia o finančnom zdraví danej spoločnosti. Každá účtovná závierka by mala pozostávať zo súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu zmien vlastného imania, výkazu peňažných tokov a poznámok. Pre finančnú analýzu sú najvhodnejšie účtovné závierky zostavené podľa medzinárodných účtovných štandardov ako IFRS (International Financial Report Standards) alebo US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the United States). Je to z dôvodu potreby porovnávať finančné ukazovatele jednej spoločnosti s ostatnými. Ak investor zanalyzuje spoločnosť, ktorá účtuje podľa Slovenských účtovných predpisov môže ju porovnávať iba so spoločnosťami, ktoré tiež účtujú podľa rovnakých predpisov. Na takom malom trhu akým je Slovensko sa potom stáva, že nie je podobná spoločnosť na porovnanie. Napr. spoločnosť Slovnaft je jediná na Slovensku, ktorá vyrába motorové palivá. Účtuje však podľa IFRS, preto ju môžeme porovnať s jej matkou Molom alebo s Unipetrolom. Dôležitým zdrojom informácií sú aj finančné portály, ktoré prinášajú množstvo ekonomických správ o spoločnostiach kótovaných na burzách cenných papierov.

Autor: Ing. Peter Sedláček | www.quantastock.com

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Kapitola 11
Život investorovi prináša nielen radostné chvíle v podobe prudkého rastu jeho investícií ale aj smutnejšie, keď sa jeho investícia vyplnením kapitoly 11 (Chapter 11) pomaly ale isto zmení na prach. Čo
Ukazovatele trhovej hodnoty
Tieto ukazovatele okrem informácií z účtovných závierok využívajú aj trhovú cenu z kapitálových trhov. Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť bola kótovaná na burze cenných papierov.Prvým ukazovateľom je
Ukazovatele rentability
Ukazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. V čitateli sa vždy nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby ukazovateľ udáva aký veľký z
Ukazovatele zadlženosti
Tieto ukazovatele nás informujú do akej miery je spoločnosť zadlžená, ako je schopná znášať tieto dlhy a aká je ich štruktúra. Medzi najpoužívanejšie patrí koefecient samofinancovania, finančná páka,
Ukazovatele aktivity
Skupinu ukazovateľov aktivity môžeme rozdeliť na ukazovatele doby obratu a ukazovatele počtu obratov. Najčastejšie sa stretávame s dobou obratu zásob a dobou splatnosti krátkodobých záväzkov.

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7352 18.61 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

sedem-dovodov-pre-obchodovanie-cfdNájdete mnoho dôvodov, prečo chcete naďalej držať akcie, ktoré by ste inak predali. Tým najjednoduchším je to, že v dlhodobom výhľade ste ...
ake-su-vyhody-etf Popularita ETF v posledných rokoch významne vzrástla. Je to len módna záležitosť alebo jednoduchosť, transparentnosť, nízke poplatky sú...
marza-pakovy-efektKedysi bolo bežné obchodovať forex iba so skutočnými peniazmi. Ak ste chceli nakúpiť americké doláre a predať britské libry o objeme 100.000...