Volatilita: 10 kľúčových posolstiev pre investorov

Z času na čas sa akciové trhy nevyhnú príležitostným návalom zvýšenej volatility. Takéto zvraty, pokiaľ ide o dôveru trhu, môžu byť dôsledkom ekonomickej neistoty, zmien monetárnej alebo fiškálnej politiky, finančnej nákazy alebo geopolitického napätia. Tu vám prinášame 10 kľúčových posolstiev a doplnkových údajov, ako aj citácie známych investorov, ktoré možno použiť na zmiernenie obáv, keď trhy budú opäť nestále.

10 VECÍ, ktoré si treba pamätať, keď dôjde k volatilite:

  • Volatilita je bežná súčasť dlhodobého investovania
  • Dlhodobí investori sú zvyčajne odmenení za to, že podstupujú akciové riziká
  • Trhové korekcie môžu vytvoriť atraktívne príležitosti
  • Vyhnite sa zastavovaniu a spúšťaniu investícií
  • Výhody pravidelného investovania sa hromadia
  • Diverzifikácia investícií pomáha plynulým výnosom
  • Zameranie sa na príjmy zvyšuje celkové výnosy
  • Investovanie do kvalitných akcií sa z dlhodobého hľadiska opláca
  • Nenechajte sa zmiasť povrchnou sentimentalitou
  • Aktívne investovanie môže byť veľmi úspešnou stratégiou

1. Volatilita je bežná súčasť dlhodobého investovania

Čas od času nevyhnutne dôjde k volatilite na akciových trhoch, nakoľko investori reagujú na zmeny v ekonomickom, politickom a korporátnom prostredí. Keď ste v pozícii investora, váš postoj je rozhodujúci. Keď sme hneď od začiatku svojej investičnej cesty pripravení na tieto epizódy nestálosti, je menej pravdepodobné, že nás zaskočia, a viac pravdepodobné, že naša reakcia bude racionálna. So správnym postojom, ktorý akceptuje volatilitu ako neoddeliteľnú súčasť investovania, si investori môžu vytvoriť nezaujatý názor a byť zameraní na svoje dlhodobé investičné ciele.

2. V dlhodobom horizonte je akciové riziko zvyčajne odmenené

Akcioví investori sú odmeňovaní za extra riziko, ktoré podstupujú - v porovnaní, napríklad, so suverénnymi dlhopisovými investormi - s vyššími priemernými ziskami v dlhodobom horizonte. Tiež je dôležité mať na pamäti, že riziko nie je to isté ako volatilita. Ceny aktív kolísajú viac ako ich skutočné hodnoty, keďže trhy ich precenia alebo podcenia, takže investori môžu očakávať, že cenová volatilita bude riadiť príležitosti. Z dlhodobého hľadiska sú ceny akcií riadené korporátnymi výnosmi a v reálnych podmienkach všeobecne prekonávajú ostatné typy investícií, napr. po inflácii (viď grafy 4, 5, 6 a 7).

3. Korekcie trhu môžu vytvoriť atraktívne príležitosti

Korekcie sú bežnou súčasťou býčích trhov; je normálne zaznamenať viac ako jednu počas obdobia býčieho trhu. Korekcia akciového trhu môže byť často dobrým obdobím na investovanie do akcií keďže ich ocenenie je atraktívnejšie, čo investorom ponúka potenciál generujúci nadpriemerné výnosy po obrate situácie na trhu. Po niektorých z najhorších krátkodobých strát na akciovom trhu nasledoval odraz a zvrat k novým maximálnym hodnotám (viď Graf 1).

4. Vyhnite sa zastavovaniu a štartovaniu investícií

Investori, ktorí investície zachovajú, profitujú z dlhodobo rastúceho trhového trendu. Keď sa investori snažia trh načasovať a štartovať a zastavovať svoje investície riskujú, že ohrozia svoje budúce výnosy tým, že zmeškajú tie najlepšie dni oživenia trhu a tiež tie najatraktívnejšie príležitosti na nákup, ktoré sa zvyčajne obajavia počas volatilných období. Ak sa vynechá len päť dní najlepšieho výkonu na trhu, môže to mať výrazný dopad na dlhodobejšie výnosy investora (viď Graf 2 a Tabuľku 2).

5. Výhody pravidelného hromadenia investícií

Bez ohľadu na časový horizont investora, má zmysel pravidelne investovať určitú čiastku peňazí do fondu, napríklad každý mesiac alebo štvrťrok. Tento prístup je známy ako priemerovanie nákladov. Aj keď tento postup nesľubuje zisk ani nechráni pred poklesom trhu, investorom pomáha vyhnúť sa tomu, aby investovali v jednom jedinom čase, čím sa znižujú priemerné náklady na kúpu fondov. A aj keď sa pravidelné šetrenie v období klesajúceho trhu môže zdať nerozumné pre investorov, ktorí sa snažia obmedziť svoje straty, práve počas takéhoto obdobia sa dajú urobiť tie najlepšie investície, nakoľko ceny aktív sú nižšie a budú profitovať z otočenia situácie na trhu (Investori by vždy z času na čas prehodnotiť svoje portfólio a podľa potreby ho pozmeniť.)

6. Diverzifikácia investícií pomáha Plynulým výnosom

Môže byť ťažké zdokonaliť alokáciu aktív, nakoľko trhové cykly môžu byť krátke a môžu podliehať návalom volatility. Počas období trhovej volatility vedenie môže rotovať od jedného segmentu alebo trhu k druhému. Investori môžu rozložiť riziko spojené s jednotlivými trhmi alebo segmentmi tým, že investujú do rôznych investičných portfólií, aby tak znížili pravdepodobnosť sústredených strát. Napríklad, to, že vo svojom portfóliu máte mix "rizikových" aktív (akcie, nehnuteľnosti a úvery) a defenzívne aktíva (vládne a investičné dlhopisy, a hotovosť), vám môže časom priniesť plynulé výnosy. Investovanie do aktívne riadeného fondu s viacerými aktívami (multi-asset fund) investorom ponúka už hotové diverzifikované portfólio. Tieto sú zvyčajne postavené na báze strategických dlhodobých výnosov aktív, pričom váha aktív sa spravuje takticky podľa očakávaných podmienok. Rozloženie investícií do rôznych krajín tiež môže pomôcť znížiť korelácie v rámci portfólia a znížiť dopad rizík jednotlivých trhov.

7. Pravidelné príjmy prináša investovanie do kvality a akcií generujúcich príjmy

Dlhodobo udržateľné dividendy, vyplácané vysoko kvalitnými spoločnosťami, ktoré generujú hotovosť, sú atraktívne počas nestálych trhových podmienok, nakoľko môžu ponúknuť pravidelný zdroj príjmov v časoch, keď sú úrokové sadzby nízke a je dostupných málo alternatív prinášajúcich príjmy. Vysoko kvalitné akcie generujúce príjmy zvyčajne prinášajú popredné svetové značky, ktoré vedia mať silný výkon počas celých obchodných cyklov, vďaka svojim etablovaným pozíciám na trhu, dobrej pozícii pri cenotvorbe a odolným výnosom. Tieto spoločnosti zvyčajne pôsobia vo viacerých regiónoch, čím vyrovnávajú dopady nerovnomernej regionálnej výkonnosti na trhu. Táto schopnosť prinášať atraktívne celkové výnosy počas celého cyklu z nich robí opodstatnený základný kameň akéhokoľvek portfólia.

8. Reinvestovanie príjmov na zvýšenie celkových výnosov

Reinvestované dividendy môžu časom poskytnúť výraznú podporu celkovým výnosom, a to vďaka sile zloženého úroku (viď Graf 3). Na dosiahnutie atraktívneho celkového výnosu musia byť investori disciplinovaní a trpezliví, pričom čas je na trhu asi najdôležitejšou, aj keď podceňovanou zložkou víťazného vzorca. Pravidelné vyplácanie dividend má tiež tendenciu podporovať stabilitu ceny za akciu a akcie generujúce dividendy môžu kompenzovať rušivé dopady inflácie.

9. Nedajte sa ovplyvniť povrchnou sentimentalitou

Popularita investičných tém prichádza a odchádza – napríklad, technológie prešli celým cyklom po rozmachu koncom 90. rokov a miernom úpadku začiatkom 21. storočia. Celková sentimentalita voči rozvíjajúcim sa trhom má tendenciu prichádzať a odchádzať v rámci komoditného cyklu a je tiež ovplyvnená spomalením hospodárskeho rastu v kľúčových ekonomikách, ako je Čína. S rastúcou dôležitosťou rizík, špecifických pre jednotlivé krajiny a odvetvia investori musia byť viac prieberčiví, keďže prístup zhora nadol už pre rozvíjajúce sa trhy nie je vhodný. Ale ešte stále sú tu pre investorov skvelé príležitosti na úrovni akcií, nakoľko inovatívne vznikajúce spoločnosti využívajú podporné sekulárne hnacie motory, ako je rast populácie, rastúci dopyt strednej triedy po zdravotnej starostlivosti, technológiách a spotrebnom tovare a službách. Kľúčovým faktorom je neumožniť, aby eufória alebo neprimeraný pesimizmus trhu zatemnili váš úsudok.

10. Aktívne investície môžu byť veľmi úspešnou stratégiou

Keď volatilita trh vykoľají, v porovnaní s priemernými ziskami z pasívneho sledovania indexu môže byť prospešný úspešný výber akcií. Volatilita môže priniesť príležitosti pre tých, ktorí vyberajú akcie zdola nahor, najmä v časoch narušenia trhu. My vo Fidelity pevne veríme v aktívny manažment a tento náš názor podporuje aj náš vlastný buy-side výskumný tím, jeden z najväčších v oblasti správy aktív. Keďže analyzujeme spoločnosti zdola nahor, sme v dobrej pozícii, aby sme robili atraktívne investície tam, kde sa ostatní investori zdráhajú investovať, najmä počas návalov volatility trhov. Treba tiež mať na pamäti, že akcie, ktoré vo fonde nemáte môžu byť rovnako dôležité ako tie, ktoré vlastníte. Na každom akciovom trhu existujú spoločnosti so slabým manažmentom alebo také, ktoré majú zásadne náročné prognózy; v aktívnych stratégiách je možné sa takýmto akciám úplne a prospešne vyhnúť. Navyše, pridaná hodnota, získaná odmietaním tých najhorších akcií na trhu, sa počas jednotlivých cyklov a postupom času zvyšuje, čo spôsobuje, že aktívne stratégie postavené na výskumoch sú pre dlhodobých investorov výrazne lákavé.

Prehliadnutie volatility

Historické dáta môžu poskytnúť užitočné súvislosti, ktoré investorom pomôžu jednak prehliadať volatilitu a zároveň zaujať voči svojim investíciám dlhodobý postoj bez emócií.

Tieto grafy a tabuľky prinášajú presvedčivé dôkazy v prospech dlhodobého prístupu, ukazujúc, napríklad, prečo prístup začínania a zastavovania investícií môže časom viesť k riziku, že zmeškajú niekoľko z tých najlepších období návratnosti.

obr1-2015-09-06

obr2

Čas na trhu prekonáva načasovanie trhu

Zotrvačnosť môže byť pozitívnou silou, keď sa dospeje k rozhodnutiu investovať: zmeškanie najlepších dní na trhu môže mať významný vplyv na vašu celkovú návratnosť investícií.

obr3

obr4

obr5

obr6

obr7

obr8

obr9

Experimenty behaviorálnych financií ukázali, že investori majú v praxi ďaleko od racionálneho správania. V skutočnosti, keď sú investori konfrontovaní s komplexnosťou a neistotou, testy stále ukazujú, že sa vraciame k praktickým zásadám alebo skratkám v rozhodovaní. Výskum naznačuje, že naše mozgy majú dva kognitívne rozhodovacie systémy, rýchlo mysliaci Systém 1 a pomaly mysliaci Systém 2. Systém 1 je automatický a často nevedomý – evolučne staršia časť nášho mozgu, ktorá ovláda boj alebo odozvu letu a reaguje na okolie čo najrýchlejšie, najmä v časoch ohrozenia. Systém 2 je novšou časťou nášho mozgu, ktorá sa zapája pri náročných problémoch, vyžadujúcich kalkulácie a rozvahu. V obdobiach stresu a neistotu majú investori tendenciu vracať sa k automatickému Systému 1, ovplyvnenému emóciami, skôr ako by využívali rozhodovací a racionálny Systém 2.

obr10

Navyše, existujú dva hlavné behaviorálne predsudky, ktoré nastupujú v časom trhového stresu a spôsobujú, že investori kapitulujú (Systém 1 rozhodovanie) a predávajú v nesprávnom čase a z nesprávnych dôvodov: stádovitosť a predchádzanie strate. Nutkanie robiť to, čo ostatní je mimoriadne silným predsudkom ľudského správania, ktorý pomohol spoločenskému vývoju, ale pri investovaní nie je vždy nápomocný. A čo je najvážnejšie, nasledovanie stáda znamená, že investori nakoniec kupujú pri vysokých cenách a predávajú, keď sú ceny nízke. Toto je známe ako ‘naháňanie trhu’ - čo je príšerná investičná stratégia. V skutočnosti je lepšie urobiť presný opak, kupovať, keď ostatní majú obavy a ceny sú nízke a predávať, keď sú ostatní chamtiví a ceny sú vysoké. Najlepší investori to vedia, ale pre mnohých z nás je postup opačným smerom ako ide stádo veľmi ťažký, keďže musíme bojovať so svojimi emóciami. Druhý predsudok, predchádzanie strate, je jedným najvýraznejších behaviorálnych predsudkov ovplyvňujúcich investície. Pokusy ukazujú, že ľudia si volia bezpečnú možnosť pri hazardoch, ktoré zahŕňajú zisky, ale riskujú v hazardných situáciách, ktoré zahŕňajú straty a tiež, že bolesť zo straty prežíva dvakrát tak intenzívne ako radosť zo zisku.

Čo hovoria experti

Tieto citácie od niekoľkých najúspešnejších investorov ukazujú, ako investovanie na akciových trhoch môže byť náročným avšak zároveň výnosným podnikom, vyžadujúcim silné výskumné zručnosti, racionálne, nezaujaté nastavenie, dlhodobý horizont a trpezlivosť – a to všetko v rovnakom pomere.

obr11

Autor: www.fidelity.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Dobrá správa: na to, aby ste zarobili nepotrebujete byť ekon
Rok 2012 sa nakoniec ukázal v úplne inom svetle, než si väčšina z nás myslela. Ja osobne som mal na jeho začiatku dosť negatívny postoj, najmä čo sa európskych ekonomík týkalo. Po jeho skončení som po
Chcete obchodovať akcie a pritom nebyť vystavený riziku pokl
Vyskúšajte pair trading - moderný spôsob obchodovania. Párové obchodovanie je vysoko profesionálna, veľmi špecifická metóda obchodovania akcií. Môže poskytnúť zaujímavú príležitosť pri relatívne ní
Desatoro pre úspešné investovanie do zahraničných akcií
Microsoft, Google, Apple – stať sa vlastníkom akcií týchto a tisícoviek ďalších zahraničných spoločností nie je ani nemožné, ani príliš zložité. Na Slovensku je veľké množstvo aktívnych investorov,
Ako si vybrať obchodníka
Keď sa investor rozhodne vstúpiť do sveta akcií, prvým krokom je výber obchodníka, ktorý mu sprostredkuje prístup na burzy, na ktorých chce obchodovať. Dôležitým bodom pri výbere obchodníka je zist
Čo je burzový index?
Burzové indexy majú nezastupiteľnú úlohu. Investor dokáže podľa nich určiť aká nálada panuje na burze.Každý investor by mal poznať najvýznamnešie svetové indexy a pravidelne sledovať ich hodnoty.

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7328 18.63 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

akciove-obchodovanie-a-cfd-instrumentyGlobálne finančné trhy nikdy neboli tak prístupné individuálnym investorom ako dnes. Vedľa akciových trhov možno pre investície využívať CFD...
investicne-strategie-2Neoslovili Vás základné stratégie? Pre pokročilejších investorov prinášame sériu ďalších stratégií. Predstavíme Vám rebrikovú stratégiu,...
ake-su-nevyhody-etfO ETF sa dnes veľa píše. Takmer vždy sú ospevované ako jeden z najinovatívnejších finančných produktov. Sú naozaj také výnimočné a nemajú žiadne...