Ako si vybrať obchodníka

Ako vybrať obchodníkaKeď sa investor rozhodne vstúpiť do sveta akcií, prvým krokom je výber obchodníka, ktorý mu sprostredkuje prístup na burzy, na ktorých chce obchodovať. Dôležitým bodom pri výbere obchodníka je zistiť si rozsah jeho licencie. Tento prvý krok sa dá rýchlo a bezpečne vyriešiť návštevou internetovej stránky NBS, kde v sekcii dozor nad kapitálovým trhom je zoznam všetkých subjektov s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

Vo všeobecnosti platí, že licenciu na obchodovanie s cennými papiermi majú banky a spoločnosti so skratkou za názvom spoločnosti „o.c.p., a.s.“. Rozhodne odporúčame vyhýbať sa rôznym firmám ponúkajúcim sprostredkovanie obchodovania na burzách bez predmetnej licencie. Tieto spoločnosti nepôsobia pod dozorom NBS a taktiež ich klienti nie sú chránený Garančným fondom investícií v prípade ich krachu. NBS taktiež pravidelne na svojich stránkach upozorňuje na nepovolené činnosti obchodných spoločností, posledný prípad je spoločnosť Plus500 Ltd.

Pre jazykovo zdatných, ktorý chcú využiť ponuku obchodníkov mimo Slovenska platia rovnaké pravidlá. Dôležité je mať prehľad kto vykonáva dozor v tej ktorej krajine nad obchodníkmi a aké licencie má spĺňať. Investori so Slovenska využívajú spravidla obchodníkov v USA na obchodovanie na amerických burzách, tu sa však odporúča dobrá znalosť angličtiny. Taktiež je nutné rátať s vyššími nákladmi za prevod finančných prostriedkov z/do USA a s časovým zdržaním pri týchto prevodoch. Ďalšou krajinou kde si slovenský investori vyhľadávajú svojho obchodníka je Česká republika. Dôvod je zrejmý, žiadna jazyková bariéra a relatívna podobnosť našich zákonov.

Ďalším, pre investora s praktického hľadiska najdôležitejším parametrom výberu sú poplatky obchodníka. Každý licencovaný obchodník musí zo zákona zverejňovať na svojich internetových stránkach kompletný cenník svojich služieb, takže investor si ho môže preštudovať ešte pred návštevou obchodníka. Spravidla platí že internetový broker je výrazne lacnejší ako broker poskytujúci svoje služby prostredníctvom telefónu či faxu. U internetového brokera sa platí prakticky iba za zrealizované obchody, u väčších bánk sa klient môže stretnúť s rôznymi „zaujímavými“ poplatkami. V každom prípade je si z čoho vybrať.

Štruktúra poplatkov za sprostredkovanie obchodovania by sa dala rozdeliť do šiestich častí:

1. „servisné“ poplatky – poplatky za založenie, vedenie či zrušenie účtu.

V súčasnosti sa poplatky za založenie a vedenie účtu už spravidla neúčtujú. Pri zrušení sa môžu vyskytnúť poplatky súvisiace s administratívnymi poplatkami pri zrušení účtu. V princípe platí, že obchodníci ktorí sú zameraní na poskytovanie služieb prostredníctvom internetových aplikácií žiadne „servisné“ poplatky neúčtujú. Tieto poplatky sa spravidla ešte objavujú u „kamenných“ obchodníkov, prípadne väčších bánk.

2. poplatky obchodníka za vysporiadanie obchodu.

Poplatkovú štruktúru si každý obchodník volí sám a nie vždy sa dá poplatok hneď porovnať s poplatkom konkurencie. Preto odporúčam pozorne čítať cenníky základných služieb ako aj prílohu k cenníku. Reklamovaná cena za obchod nemusí byť vždy konečná. Taktiež poplatok zdarma nemusí znamenať že za obchod nič nezaplatíme. Spravidla si obchodníka zoberie svoju odmenu formou rozšírenia spreadu, rozptylu medzi nákupnou a predajnou cenou, oproti reálnemu spredu na burze.

Najjednoduchšie je keď poplatok v sebe okrem poplatku obchodníka zahŕňa aj poplatky tretích strán. Napr. poplatok 0,15% z objemu obchodu, min. 9,95 EUR znamená, že klient zaplatí pri objeme obchodu 1.000,00 EUR poplatok 9,95 EUR (1.000 x 0,15% = 1,5 EUR, min. však 9,95 EUR). Pri objeme obchodu 10.000,00 EUR bude tento poplatok predstavovať 15,00 EUR (10.000 x 0,15% = 15 EUR).

V minime prípadoch obchodníci minimálny poplatok neuvádzajú. V niektorých prípadoch sú však minimálne poplatky symbolické, keďže ich úroveň je nízka a klienti prakticky neobchodujú v objemoch pri ktorých by sa dostali pod hodnotu minimálneho poplatku. Napr. poplatok na ČBCP-RMS 0,40% z objemu obchodu s minimálnym poplatkom 20,00 CZK. Klient pri investícii 30.000,00 CZK (odporúčaná minimálna investícia do jednej akcie) zaplatí poplatok 120,00 CZK (30.000 x 0,40% = 120 CZK). Aby zaplatil poplatok 20,00 CZK, jeho investícia by musela byť len 5.000,00 CZK.

Pri obchodovaní s minimálnym poplatkom je veľmi dôležité zistiť si, ako sa spoplatňuje obchod, ktorý sa zrealizuje na viac krát. V prípade, že by obchod v objeme 30.000,00 CZK bol zrealizovaný napr. v ôsmich transakciách (1.000 + 5.000 + 3.000 + 1.000 + 500 + 6.000 + 13.000 + 500), výsledný poplatok by mohol vyzerať aj takto:

1.000 x 0,40% = 4 CZK, min. = 20,00 CZK

5.000 x 0,40% = 20,00 CZK

3.000 x 0,40% = 12 CZK, min. = 20,00 CZK

1.000 x 0,40% = 4 CZK, min. = 20,00 CZK

500 x 0,40% = 2 CZK, min. = 20,00 CZK

6.000 x 0,40% = 24 CZK

13.000 x 0,40% = 52 CZK

500 x 0,40% = 2 CZK, min. = 20,00 CZK

==============================

Spolu objem 30.000,00 CZK = poplatok =196,00 CZK

Poplatok 196,00 CZK by bol dosiahnutý v prípade, že obchodník viaže minimálny poplatok na každý zrealizovaný čiastkový obchod. Toto je samozrejme vysoké riziko pre klienta, keďže mu môžu nekontrolovateľne stúpnuť poplatky za obchodovanie.

Na druhej strane tu je prístup druhej časti obchodníkov, ktorí minimálny poplatok viažu na celý uspokojený objem obchodu a minimálny poplatok naúčtujú iba v prípade prvého čiastkového obchodu a následne po uspokojení celého objemu aj čiastkovo bude výsledný poplatok rovnaký ako keby sa obchod uskutočnil iba v jednom obchode.

1.000 x 0,40% = 4 CZK, min. = 20,00 CZK

5.000 x 0,40% = 4 CZK (20-16 preplatok z prvého čiastkového obchodu)

3.000 x 0,40% = 12 CZK

1.000 x 0,40% = 4 CZK

500 x 0,40% = 2 CZK

6.000 x 0,40% = 24 CZK

13.000 x 0,40% = 52 CZK

500 x 0,40% = 2 CZK

==============================

Spolu objem 30.000,00 CZK = poplatok =120,00 CZK – obchod bol zrealizovaný v ôsmich samostatných obchodoch, no poplatok zodpovedá stavu ako pri zrealizovaní v jednom obchode.

3. poplatky tretích strán za vysporiadanie obchodu – poplatky búrz, depozitárov.

Niektorí obchodníci neuvádzajú poplatky ako jednu výslednú sumu, ale pre väčší prehľad poplatok rozdelia na poplatok obchodníka a poplatok tretích strán. Toto delenie má svoje výhody, keďže klient môže často tento poplatok ovplyvniť. Poplatky ktoré klient neovplyvní sú poplatky depozitára a búrz. No hlavne pri zadávaní pokynov na americké burzy sa dá výrazne ovplyvniť tento poplatok vhodným výberom konkrétneho ECN (elektronické trhy – akési podtrhy NYSE, NASDAQ, AMEX). V súčasnosti najviac likvidným trhom je ARCA s poplatkom 0,004 USD/ks, pri objeme nad 225 ks je však bezkonkurenčný trh ATD s poplatkom 0,90 USD za obchod bez limitu počtu cenných papierov.

4. poplatky za podanie pokynu – poplatky za zadanie, zrušenie, zmenu pokynu.

Podobne ako pri „prevádzkových“ poplatkoch aj tu platí, internet výrazne znižuje náklady, keďže zadanie či zrušenie pokynu prostredníctvom internetu je bezplatne. Poplatky sa účtujú spravidla pri zadaní pokynu osobne alebo telefonicky. Tieto poplatky sa pohybujú na úrovniach od 2,00 EUR vyššie.

5. poplatky za nadštandardné služby – poplatky za služby zvyšujúce komfort, ktoré však nie sú nutné k obchodovaniu.

S týmito poplatkami sa stretávajú klienti využívajúci služby obchodníka intenzívnejšie. Spravidla sa v tomto bode stretávame s poplatkami za špeciálne spravodajstvo či odporúčania, ktoré nie sú verejne prístupné na internetovej stránke obchodníka. Taktiež sú tu poplatky za konzultácie s maklérmi či ďalšie služby ktoré zvyšujú komfort obchodovania. Keďže sa jedná často o finančne náročnejšie produkty, ich využívateľmi sú zväčša investori, ktorí sa venujú obchodovaniu s akciami nie len ako doplnku k svojej hlavnej práci.

6. špecifické poplatky – poplatky za špeciálne služby ako napr. priame obchody, prevody cenných papierov medzi obchodníkmi.

S touto kategóriou poplatkov sa klient využívajúci štandartné služby prakticky nestretáva. Sú tu zastúpené poplatky, ktoré klienti platia v prípade že prevádzajú akcie od jedného obchodníka k druhému, prípadne pri priamych obchodoch na burzách v prípade že majú dohodnutú protistranu obchodu. Taktiež tu môžu byť poplatky súvisiaci so špecifickými službami pri akciách, napr. poplatky pri účasti na IPO aukcii (úpis nových akcií spoločnosti kótovanej na burze), vydávaní nových akcií spoločnosti, prípadne náklady súvisiace s výplatou napr. dividend.

Vzhľadom na platnosť zákona č. 297/2008 Z.z. nie je možné podpisovať zmluvy korešpondenčne, z tohto dôvodu je taktiež dôležitá dostupnosť uzatvorenia zmluvy v mieste pobytu klienta. Väčšina obchodníkov má svoje kancelárie iba v Bratislave, niektorí rozšírili svoje pôsobenie aj do iných miest, prípadne sa dá dohodnúť podpis zmluvy priamo u klienta bez dodatočných nákladov. Ďalším rozhodovacím kritériom je aj servis ktorí obchodník klientovi poskytuje zadarmo, napr. vo forme spravodajstva a odporúčaní. Podstatná je aj rýchlosť pri riešení problémov a reklamácii klientov. Pre niektorých investorov je dôležitá aj značka obchodníka, prípadne jeho „viditeľnosť“ v médiách a angažovanosť napr. v Asociácii Obchodníkov s Cennými Papiermi. Toto sú už samozrejme kritéria s nižšou váhou pri rozhodovaní.

Autor: Martin Vrablec

Vedúci Obchodnej divízie

Finančná skupina Fio

www.fio.sk

Tip: Prinášame Vám  prehľad slovenských a českých brokerov.

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Volatilita: 10 kľúčových posolstiev pre investorov
Z času na čas sa akciové trhy nevyhnú príležitostným návalom zvýšenej volatility. Takéto zvraty, pokiaľ ide o dôveru trhu, môžu byť dôsledkom ekonomickej neistoty, zmien monetárnej alebo fiškálnej pol
Dobrá správa: na to, aby ste zarobili nepotrebujete byť ekon
Rok 2012 sa nakoniec ukázal v úplne inom svetle, než si väčšina z nás myslela. Ja osobne som mal na jeho začiatku dosť negatívny postoj, najmä čo sa európskych ekonomík týkalo. Po jeho skončení som po
Chcete obchodovať akcie a pritom nebyť vystavený riziku pokl
Vyskúšajte pair trading - moderný spôsob obchodovania. Párové obchodovanie je vysoko profesionálna, veľmi špecifická metóda obchodovania akcií. Môže poskytnúť zaujímavú príležitosť pri relatívne ní
Desatoro pre úspešné investovanie do zahraničných akcií
Microsoft, Google, Apple – stať sa vlastníkom akcií týchto a tisícoviek ďalších zahraničných spoločností nie je ani nemožné, ani príliš zložité. Na Slovensku je veľké množstvo aktívnych investorov,
Čo je burzový index?
Burzové indexy majú nezastupiteľnú úlohu. Investor dokáže podľa nich určiť aká nálada panuje na burze.Každý investor by mal poznať najvýznamnešie svetové indexy a pravidelne sledovať ich hodnoty.

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7365 18.47 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

co-je-burzovy-indexBurzové indexy majú nezastupiteľnú úlohu. Investor dokáže podľa nich určiť aká nálada panuje na burze.Každý investor by mal poznať...
ake-su-nevyhody-etfO ETF sa dnes veľa píše. Takmer vždy sú ospevované ako jeden z najinovatívnejších finančných produktov. Sú naozaj také výnimočné a nemajú žiadne...
ako-zarobit-na-poklese-s-etfPred pár rokmi, keď ešte neexistovali ETF to mali investori ťažké. Ak niekto predpokladal pokles akciových trhov a chcel na tom zarobiť mal iba...